จรรยาบรรณของครูในโรงเรียนทหาร

Military_trainer

จรรยาบรรณ เป็นสิ่งที่ทุกๆ อาชีพจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรักษามันเอาไว้ มันคือสิ่งที่สามารถบ่งบอกความเป็นอาชีพต่างๆ ได้เป็นอย่างดี หากว่าใครขาดไปซึ่งจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพต่างๆ แล้วมันก็เป็นเรื่องยากที่จะสามารถประกอบอาชีพนั้นได้อย่างประสบความสำเร็จ ซึ่งอาชีพหนึ่งที่ต้องยอมรับว่าเรื่องของจรรยาบรรณเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ ก็คืออาชีพครู เพราะครูเป็นอาชีพที่คอยประสิทธิ์ประศาสตร์วิชาความรู้ต่างๆ ให้กับนักเรียนทุกๆ คน หากว่าครูขาดไปซึ่งจรรยาบรรณแล้วความเป็นครูก็ย่อมที่จะหมดไปด้วยเช่นเดียวกัน

จรรยาบรรณครูโรงเรียนทหาร

ความเป็นครูโรงเรียนทหารเท่ากับว่าต้องแบกหน้าที่ความรับผิดชอบเป็น 2 เท่าคือทั้งวิชาชีพครูกับวิชาชีพทหาร นั่นหมายความว่าบุคคลที่จะก้าวเข้ามาประกอบอาชีพนี้ได้จะต้องเป็นบุคคลที่มีความตั้งใจอย่างแท้จริง ไม่ใช่แค่การมาสอนในแต่ละวันให้จบไป นี่คือจรรยาบรรณครูในโรงเรียนทหารที่พวกเขาพึงต้องมี

  1. เป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนและคนทั่วไป – อย่างที่บอกว่าครูในโรงเรียนทหารส่วนมากจำเป็นต้องยึด 2 วิชาชีพไปพร้อมๆ กัน เรื่องของการเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับทั้งนักเรียนและผู้ที่มาพบเห็นจึงเป็นเรื่องสำคัญเพราะนอกจากจะทำให้นักเรียนเกิดความเชื่อถือแล้ว ผู้ที่พบเห็นเองยังรู้สึกได้ว่าครูที่ทำงานในโรงเรียนทหารก็คือทหารที่ทำเพื่อประเทศชาติด้วยเช่นเดียวกัน
  2. สั่งสอนพร้อมทั้งให้ความรู้อย่างเต็มความสามารถ – นี่เป็นจรรยาบรรณในวิชาชีพครูอย่างแท้จริง เพราะการที่เลือกจะมาเป็นครูนั่นหมายความว่าเป็นผู้เสียสละที่พร้อมจะถ่ายทอดวิชาความรู้ต่างๆ ให้กับลูกศิษย์ได้อย่างไม่มีเก็บเอาไว้
  3. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ – ความรับผิดชอบในทุกวิชาชีพถือเป็นจรรยาบรรณที่พึงต้องทำกันอยู่แล้ว การเป็นครูในโรงเรียนทหารก็เช่นเดียวกัน จำเป็นต้องมีความรับผิดชอบมากกว่าอาชีพอื่นหลายๆ อาชีพด้วย
  4. พยายามศึกษาค้นคว้าอยู่ตลอด – สมัยนี้ความรู้เป็นสิ่งที่จะต้องรีบค้นคว้าเพื่อพัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดยั้งเหตุเพราะโลกมันหมุนเวียนไปอย่างรวดเร็ว อะไรที่ช้าไม่นานมันก็จะล้าสมัยทำให้ไม่สามารถเอามาใช้สอนหนังสือได้
  5. ส่งเสริมความสามัคคี ความรักใคร่ซึ่งกันและกัน – หัวใจหลักของทหารอย่างหนึ่งคือความสามัคคี รักใครกลมเกลียวกัน เพราะฉะนั้นการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนอีกอย่างก็คือต้องมีความสามัคคีในหมู่คณะรวมถึงมีความรักใคร เอื้อเฟื้อเผือแผ่ต่อกันด้วย
  6. รักษาตนเองให้อยู่ในระเบียบวินัยเสมอ – การเป็นครูในโรงเรียนทหารการมีระเบียบวินัยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่าการเป็นครูในโรงเรียนธรรมดาเสียอีก เพราะการสวมเครื่องแบบทุกครั้งถือว่าเป็นการให้เกียรติอาชีพที่ตัวเองทำ จึงจำเป็นทีจะต้องมีระเบียบวินัยเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีเสมอ