วิชาที่ใช้สอนในโรงเรียนทหาร

Courses_taught_in_military_schools.

โรงเรียนทหารถือได้ว่าเป็นอีกหลักสูตรหนึ่งสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนเพื่อต่อยอดในการเป็นทหารของตัวเอง ซึ่งในความเป็นจริงแล้วโรงเรียนทหารก็มีอยู่ด้วยกันหลากหลายประเภทขึ้นอยู่กับคนที่เลือกเรียนเป็นหลักว่าต้องการเรียนในรูปแบบของโรงเรียนทหารแบบใด ว่ากันตามการเรียนรู้ของโรงเรียนทหารแต่ละโรงเรียนเองก็จะมีหลักสูตรวิชาที่ใช้สอนที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับว่าโรงเรียนทหารที่ไหนจะเน้นเรื่องการเรียนรู้อย่างไรบ้าง

วิชาที่โรงเรียนทหารส่วนใหญ่เลือกใช้ในการสอน

อย่างที่กล่าวเอาไว้ตั้งแต่ตอนแรกว่าจริงๆ แล้วโรงเรียนทหารแต่ละโรงเรียนก็จะมีจุดประสงค์ในการเรียนที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับแนวทางของโรงเรียนดังกล่าวว่าต้องการมุ่งเน้นให้คนที่เข้ามาเรียนได้ศึกษาวิชาใดเป็นหลักบ้าง อย่างวิชาพื้นฐานทั่วๆ ไปแบบตามการเรียนรู้เหมือนโรงเรียนปกติตรงจุดนี้ก็เป็นเรื่องที่โรงเรียนทหารทุกโรงจะต้องมีสอนให้อยู่แล้ว ส่วนวิชาแยกย่อยก็จะแตกแขนงกันออกไปโดยสามารถยกตัวอย่างวิชาที่สอนของโรงเรียนทหารในบางโรงเรียนได้ ดังนี้

  1. โรงเรียนช่างฝีมือทหาร – เปิดสอนในระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีจำนวนอยู่ด้วยกัน 6 วิชาชีพ ประกอบไปด้วย ช่างซ่อมบำรุงเครื่องกล, ช่างเครื่องมือกล, ช่างเชื่อมโลหะ, ช่างยานยนต์, ช่างไฟฟ้า และข่างอิเล็กทรอนิกส์ โดยเปิดสอนในแบบภาคปกติกับแบบภาคสมทบ
  2. โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช – เปิดสอนในหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับการบินเป็นหลัก มีหลักสูตรที่เปิดสอนประกอบไปด้วย สาขาวิศวกรรมอากาศยาน, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมอุตสาหการ, คอมพิวเตอร์ และวัสดุศาสตร์ทางการทหารและอากาศยาน
  3. โรงเรียนเตรียมทหาร – จริงๆ แล้วโรงเรียนเตรียมทหารคือการศึกษาในระดับมัธยมตอนปลายที่ผู้เข้ามาเรียนจะเป็นการเรียนคล้ายกับการเรียนปกติ แต่เมื่อเรียนจบออกไปแล้วจะสามารถไปสอบเพื่อเรียนต่อกับโรงเรียนทหารที่ตนเองต้องการ หลักสูตรจึงเป็นเหมือนกับการเรียนสายวิทย์-คณิต ทั่วไป แต่ความแตกต่างที่เพิ่มเข้ามาจากโรงเรียนทั่วไปก็คือวิชาเรียนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการฝึกทหารเบื้องต้น การเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทางทหาร การฝึกวินัย ความอดทนต่างๆ เพื่อการเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจที่ดีในการเป็นทหารอย่างสมบูรณ์แบบ

จะเห็นได้ว่าวิชาการเรียนของโรงเรียนทหารแต่ละโรงก็จะแยกแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่ใช้สำหรับการเรียนการสอน วัตถุประสงค์ในการเรียนการสอน แต่สิ่งหนึ่งที่เหล่าบรรดานักเรียนทหารจะต้องได้เหมือนกันๆ ก็คือเรื่องของความรู้พื้นฐานและความรู้ทางวิชาทหารที่ทุกๆ โรงเรียนต่างก็อัดแน่นให้อย่างเต็มร้อยเพื่อที่จะให้นักเรียนเหล่านี้ก้าวขึ้นไปเป็นนายทหารที่สมบูรณ์แบบที่สุด