โรงเรียนทหาร ยอดนิยมในไทย

armay_school

โรงเรียนทหารจัดว่าเป็นโรงเรียนอีกประเภทหนึ่งที่ค่อนข้างได้รับความนิยมมาเป็นเวลาช้านานแล้ว ด้วยความที่เด็กไทยหลายๆ คนมีความต้องการที่อยากจะประกอบอาชีพทหารทำให้การเข้าเรียนโรงเรียนเหล่านี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของอนาคตตัวเองนับว่าเป็นเรื่องที่พวกเขาให้ความสนใจเป็นอย่างมาก โรงเรียนทหารในประเทศไทยจึงถูกแบ่งออกด้วยกันค่อนข้างหลากหลายประเภทตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับราชาการทหาร พร้อมทั้งยังเพื่อเป็นการแยกหลักสูตรออกจากกันอย่างชัดเจนอีกด้วย

โรงเรียนทหารที่ได้รับความนิยม

  1. โรงเรียนเตรียมทหาร – เป็นโรงเรียนในลักษณะของมัธยมศึกษาตอนปลายอยู่ในสังกัดของกรมยุทธศึกษาทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย นอกจากนี้นี่คือสถาบันการศึกษาเพียงที่เดียวในประเทศไทยที่เป็นศูนย์รวมสำหรับนักเรียนที่ต้องการเข้าไปศึกษาต่อกับโรงเรียนดังๆ ทางทหารมากมาย อาทิ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, โรงเรียนนายเรือ และโรงเรียนนายเรืออากาศ เป็นต้น ซึ่งผู้ที่เข้าศึกษาในโรงเรียนแห่งนี้จะถูกเรียกว่า นักเรียนเตรียมทหาร หรือ นตท.
  2. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า – เป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาสังกัดกองทัพบก คนที่เข้าศึกษาในสถาบันแห่งนี้จะถูกเรียกว่า นักเรียนนายร้อยถือว่าเป็นโรงเรียนหลักที่มีการผลิตกำลังพลทางด้านทหารบกออกมารับใช้ชาติมากที่สุด เป็นโรงเรียนทหารที่มีความเก่าแก่กว่า 100 ปี มีบุคคลสำคัญมากมายที่ก้าวขึ้นมาเป็นผู้มีชื่อเสียงเมื่อจบจากสถาบันแห่งนี้
  3. โรงเรียนนายเรือ – เป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาสำหรับผู้ที่มีความประสงค์ในการเป็นทหารเรือระดับสัญญาบัตรแห่งกองทัพเรือ คนที่ศึกษาในโรงเรียนแห่งนี้จะเรียกว่า นักเรียนนายเรือ เมื่อจบแล้วจะได้รับวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี นอกจากนี้ยังได้รับสิทธิการแต่งตั้งยศ ว่าที่เรือตรี อีกด้วย สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ในการเป็นทหารเรือส่วนใหญ่ก็มักจะพยายามเข้ามาเรียนยังโรงเรียนแห่งนี้ให้ได้
  4. โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช – เป็นสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาสังกัดกองทัพอากาศ หน้าที่หลักก็คือการฝึกอบรม ปกครองนักเรียนนายเรืออากาศที่เข้ามาเรียนยังโรงเรียนแห่งนี้ มีหลักสูตรการสอนที่มุ่งเน้นไปแบบเฉพาะด้านทั้งในด้านของทฤษฎีและปฏิบัติ ถือว่าเป็นโรงเรียนสำหรับผู้ที่ต้องการรับราชการเป็นทหารอากาศก็จะต้องมาเข้าเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้
  5. โรงเรียนช่างฝีมือทหาร – เป็นโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ผู้ที่เรียนกับโรงเรียนแห่งนี้จะถูกเรียกว่า นักเรียนช่างฝีมือทหาร จะว่าไปแล้วก็คล้ายๆ กับโรงเรียนช่างทั่วๆ ไปแต่เป็นของทหาร

นี่คือตัวอย่างโรงเรียนทหารในแต่ละหน่วยงานที่ถือว่าค่อนข้างเป็นที่รู้จักของคนทั่วๆ ไป ซึ่งหากใครต้องการเป็นทหารเหล่าไหนก็สามารถเลือกสอบเข้าเพื่อเรียนต่อได้

 

http://www.postcadet.com/โรงเรียนเตรียมทหาร.html

https://th.wikipedia.org/wiki/โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

https://th.wikipedia.org/wiki/โรงเรียนนายเรือ

https://th.wikipedia.org/wiki/โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

https://th.wikipedia.org/wiki/โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช