โรงเรียนนายร้อยตำรวจ วันเปิดรับสมัคร

                โรงเรียนนายร้อยตำรวจได้เปิดรับสมัคร ตามหลักสูตร 2560 ซึ่ง ประเภทบุคคลภายนอก ที่ต้องการสมัครเข้าศึกษาเป็นนักเรียนทหาร เปิดวันที่ 13 ธ.ค. 59 – 13 ม.ค.60 ส่วนข้าราชการตำรวจ เปิดวันที่ 3 พ.ย. – 6 ธ.ค.59 ทั้งสองประเภทนั้น มีการสอบภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยการทดสอบความรู้แข่งขันกันทั่วประเทศ และ ทดสอบสภาพร่างกายและจิตใจ

                เมื่อผ่านการคัดเลือกแล้ว โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จะฝึกอบรมให้นักศึกษารู้จักภาระหน้าที่ของตัวเอง ให้ตระหนักถึงการมีคุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความซื่อตรง และ ชอบธรรม ดูแลความสงบเรียบร้อยในแต่พื้นที่ มีน้ำใจช่วยเหลือประชาชน ส่วนด้านการศึกษาจะเป็นหลักสูตร ปริญญาตรี 4 ปี ในคณะรัฐประศาสนศาสตรตำรวจ เพื่อขัดเกลาให้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย การปฏิบัติหน้าที่จับกุมผู้ร้าย การแก้ไขคดีต่างๆ ให้มีความชอบธรรม